GDPR Smluvní vztah


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÉHO K NAPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DANÝCH GDPR A ZÁKONEM č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR - Smluvní vztah

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ

SMLUVNÍHO ČI JINÉHO PRÁVNÍHO VZTAHU


Zapsaný spolek SPINNING GUIDE.CZ, z.s., IČ: 026 21 134
Moskevská 369/25, 101 00  Praha 10-Vršovice

dále jen „Správce

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. S ohledem na zájem fyzické osoby (dále jen „Klient“) o službu Správce v podobě poskytnutí smluvní příležitosti popř. služby, je pro splnění smlouvy nezbytné, aby Správce zpracovával osobní údaje Klienta.
 2. Účelem tohoto zpracování je tak plnění smluvního vztahu mezi Správcem a Klientem a splnění zákonem stanovených podmínek.

 ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává za účelem  uvedeným v odstavci 1. - článku "Účel zpracování osobních údajů" následující osobní údaje Klienta:

 • jméno a příjmení
 • pseudonym / umělecké jméno
 • adresa bydliště či sídla
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • číslo účtu
 • případně také adresa pro doručování

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou Správcem shromažďovány a zpracovávány na právním základě, jímž je nezbytnost pro plnění smluvního či jiného právního vztahu.
   
 2. Správce je oprávněn osobní údaje Klienta zpracovávat po dobu aktivní spolupráce a dále pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny a k zajištění práv a povinností plynoucích z charakteru smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5 let od ukončení smlouvy.
   
 3. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Klienta třetí osobu jakožto zpracovatele, a to za účelem zpracování údajů pro potřeby Správce a naplňování smluvního či jiného právního vztahu v souladu s příslušnými zákony a ostatními právními předpisy platnými v České republice, zejména
   
  • účetní popřípadě auditorskou firmu zajišťující účetní služby a vnitřní kontrolu,
  • právní společnost zajišťující právní služby,
  • softwarové společnosti zajišťující provoz provozních a rezervačních softwarů společnosti
  • poskytovatele datových úložišť.
    
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány a zpřístupněny zaměstnancům Správce, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přichází do styku.
   
 5. Klient smluvního či jiného právního vztahu se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních.
   
 6. Klient smluvního či jiného právního vztahu byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souvislosti se smluvním vztahem a o právech s tím spojených. Dále byl seznámen s právem na opravu osobních údajů a právo Správce nebo zpracovatele požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména opravu, doplnění nebo likvidaci).

VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ

Klient byl informován, že poskytnuté osobní údaje zpracovávané Správcem v rozsahu nutném pro naplnění zákonem daných účelů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu nebo do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, či po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi a tyto nelze odvolat.

V Praze, 14. leden 2022