Jméno pro sovu

Ze soutěže do soutěže

Pravidla soutěže

Vánoční soutěž Vlčí Halíř 2021
„Hlasování – jméno pro sovu“ spojená s dopisem pro Ježíška

 

Dostupné: http://vlcihalir.cz/jmeno-pro-sovu
 

Vybíráme jméno pro sovu

Zapsaný spolek VYSTOPOVAT.CZ,            

IČ 026 21 134, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Moskevská 25/369,

ke dni 5. února 2014 vedeným ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 26643 (dále jen „organizátor “) vyhlašuje „Vánoční soutěž Vlčí Halíř 2021“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži na letácích, na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, na webovém portále VlciHalir.cz, rozesláním informačních

e-mailů třetím subjektům spolu s odkazem na tyto pravidla.

Pravidla soutěže Vánoční soutěž Vlčí Halíř 2021
„Hlasování – jméno pro sovu“ spojená s dopisem pro Ježíška

Dostupné: http://vlcihalir.cz/jmeno-pro-sovu

 1. Zapsaný spolek VYSTOPOVAT.CZ, IČ 026 21 134, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Moskevská 25/369, ke dni 5. února 2014 vedeným ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 26643 (dále jen „organizátor “) vyhlašuje „Vánoční soutěž Vlčí Halíř 2021“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži na letácích, na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, na webovém portále VlciHalir.cz, rozesláním informačních e-mailů třetím subjektům spolu s odkazem na tyto pravidla.
   
 2. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od první adventní neděle 28.11.2021 do 6.1.2022 (dále jen soutěžní období)
   
 3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s pobytem na území České republiky starší 15 let nebo osoba mladší 15 let pouze se souhlasem zákonného zástupce k poskytnutí osobních údajů nebo prostřednictvím zástupce - zprostředkovatele (pouze školské / vzdělávací zařízení) (dále jen „účastník“).
   
 4. Zástupce - zprostředkovatel školského nebo vzdělávacího zařízení se řídí podle zvláštních pravidel soutěže uvedených v odstavci „Zprostředkovatel“.
   
 5. Soutěže se může zúčastnit každý účastník, který v soutěžním období zakroužkuje v příslušném letáčkovém dopise jedno z nominovaných jmen pro pohádkovou bytost – sovu nebo vybrané jméno čitelně uvede na papír / do komentáře některého ze sociálních sítí, nebo vybrané jméno uvede v textu zprávy webového formuláře (dále jen „hlasovací tip“) a spolu s uvedením svého jména a příjmení, adresy, e-mailové adresy, případně telefonního čísla do 6. 1. 2022 odešle

  - přes webový formulář na stránkách www.VlciHalir.cz v sekci kontakt – Máte dotaz? nebo
  - vloží do komentáře Facebooku @VlciHalirCZ či
  - Instagramu @VlciHalir nebo
  - vloží do poštovní schránky u scenérie U hastrmana Leknínka na Vlčím Halíři, ulice Kocoura Mikeše 202, Hrusice – rekreační oblast Vlčí  Halíř.
   
 6. Každý se může zúčastnit soutěže jedenkrát.
   
 7. Z obdržených hlasovacích tipů vybereme 9 účastníků, které odměníme. Toto rozhodnutí bude konečné a nelze se proti němu odvolat ani je podrobit soudnímu přezkumu.
   
 8. Datum ukončení soutěže je 6. 1. 2022, vítězné hlasovací tipy vylosujeme 7.1.2022.
   
 9. Cenami v soutěži jsou:
  Sběratelské reklamní placky Hastrmana Leknínka se spínacím špendlíkem,
  Náramek z korálků na pevném elastickém vláknu doplněný tematickým přívěskem (sova, leknínek, vlk)
   
 10. Na žádost zástupce účastníka předškolního věku (mladší 4 let) cenu přizpůsobíme věku
   
 11. Pro školy, které si výběr jména zorganizují dle svých pravidel, bude zaslán účastnický list pro každého zúčastněného jednotlivce (žáka). Zástupce – zprostředkovatel (vzdělávacího/školského zařízení) se řídí dle pravidel v odstavci „Zprostředkovatel“.
   
 12. Do soutěže nebudou zařazeny e-mailové zprávy, poštovní zprávy, které nebudou obsahovat povinné kontaktní údaje, nebo budou tyto údaje nečitelné, dále e-mailové a poštovní zprávy, komentáře na sociálních sítích, které nebudou obsahovat jméno vybrané z nominovaných jmen, e-mailové a poštovní zprávy, které budou nečitelné či nesrozumitelné. Stejně tak e-mailové zprávy, které nebudou splňovat další podmínky soutěže, nebudou zařazeny do soutěže.
   
 13. Jednotliví výherci bez poštovní adresy budou vyrozuměni pomocí uvedených jiných kontaktních údajů (FB, IG, e-mail). Pokud se s výhercem nepodaří spojit do jednoho týdne od uveřejnění výsledků, bude cena převedena do další soutěže.
   
 14. Výhry budou výhercům zaslány poštou, případně předány osobně v sídle pořadatele: VYSTOPOVAT.CZ, z.s., Moskevská 25/369, Praha 10-Vršovice.
   
 15. Zasláním jména z nominovaných jmen vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry a pro reklamní a marketingové účely.
   
 16. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost VYSTOPOVAT.CZ, z.s., Moskevská 25/369, Praha 10-Vršovice, IČ 026 21 134, zapsaná Městským soudem v Praze ve spolkovém rejstříku oddíl L, vložka 26643
   
 17. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
   
 18. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu.
   
 19. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Vymáhání výher či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené.
   
Všem účastníkům přejeme, aby pohádkové bytosti byly inspirací a pohledem plných barev přírody přesně tak, jak to ve svých představách viděl sám autor kocoura Mikeše Josef Lada

"ZPROSTŘEDKOVATEL" 
 pravidla pro vzdělávací a školské zařízení zatupující účastníky (žáky)

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PRAVIDEL PRO VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K ZÍSKÁNÍ ÚČASTNICKÝCH LISTŮ PRO ŽÁKY


Pro zprostředkovatele - školské zařízení jsou pravidla upravena s ohledem na GDPR a to tak, že zprostředkovatel provede hlasování a sdělí pouze výsledky bez nutnosti poskytovat bližší údaje o žácích.
 

 1. Oslovená škola, která potvrdí účast (telefonicky, e-mailem) obdrží příslušný počet soutěžních dopisů pro děti v tematických obálkách. Děti mohou soutěžní dopisy použít k hlasování a to tak, že na nich zakroužkují vyobrazenou sovu podle jména, které se jim nejvíc zamlouvá. Mohou si ovšem dopis ponechat a jméno podle vzoru dopisu vepsat na papír a odevzdat nebo jen nahlásit paní učitelce (vychovatelce). 
   
 2. Za třídu / družinu se sečte počet hlasů ke každému nominovanému jménu a výsledek se postoupí nejpozději do 6. ledna 2022 pořadateli na e-mail: soutěž@vlcihalir.cz spolu s uvedením názvu školy, kontaktní osoby, případně telefonního čísla a počtem hlasujících dětí. Počet hlasujících dětí může být uveden v celkovém počtu za školu nebo za jednotlivé třídy / družiny.

  Pozn.: Školní třídou / družinou se rozumí maximálně 35 dětí.
   
 3. Rozhodující je čas odeslání e-mailu, na později zaslané výsledky nebude brán zřetel.
   
 4. Jakmile obdrží organizátor výsledky, odešle zprostředkovateli v tištěné podobě Certifikát Vlčího Halíře 2021 v odpovídajícím počtu dětí, které se na hlasování podílely.
   
 5. Soutěžní dopisy si mohou děti ponechat a do soutěže zapojit také rodiče a sourozence, kteří mohou hlasovat přes webový formulář umístěný na hlavní stránce webových stránek www.VlciHalir.cz u vyobrazené sovy nebo na sociálních sítích Facebook @vlcihalirCZ / Instagram @vlcihalir.
   
 6. Obálky děti mohou použít pro vložení dopisu pro Ježíška a vhodit do poštovní schránky, kterou střeží tato sovička na Vlčím Halíři, ulice Kocoura Mikeše ev. č. 202, Hrusice (autobusová zastávka Vlčí Halíř – Mikešova stezka II, Stará cihelna). Pokud se souhlasem rodičů uvedou svou zpáteční adresu na zadní straně obálky, obdrží od pohádkových bytostí z Vlčího Halíře vánoční pohled. Postup, jak správně nadepsat obálku děti najdou na webových stránkách vlcihalir.cz/udělej si svou pohlednici. Poštovní známku není potřeba nalepovat, tuto mohou děti nakreslit.
   
 7. Příslušná škola zapojením do soutěže souhlasí se zveřejněním názvu školy na internetových stránkách a Facebooku / Instagramu pořadatele a ve sdělovacích prostředcích. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho písemného odvolání.