Soutěže


ZE  SOUTĚŽE  DO  SOUTĚŽE 
S  POHÁDKOVÝMI  BYTOSTMI  Z  VLČÍHO  HALÍŘE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

A. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Tato obecná pravidla soutěží Vlčí Halíř.cz - ze soutěže do soutěže, upravují základní soutěžní pravidla pořádaných zapsaným spolkem VYSTOPOVAT, z.s., se sídlem Praha 10-Vršovice, Moskevská 369/25, PSČ 101 00, IČ: 026 21 134, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 26643 (dále jen „organizátor“).

Hastrman Leknínek

B. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každý účastník akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky a podmínky stanovené v podrobných pravidlech vždy ke konkrétní soutěži. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daný účastník odešle příspěvek, komentář, odpověď na soutěžní zadání či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit prostřednictvím sociálních sítí jako je Facebook, Instagram, webový formulář ze stránek VlciHalir.cz, e-mailem nebo formou neofrankované písemnosti vhozené do poštovní schránky*, kterou střeží sova, umístěné na Vlčím Halíři, ulice Kocoura Mikeše č. ev. 202, Hrusice-Vlčí Halíř.


Vysvětlivka: *
neofrankovanou písemností se rozumí dopis / písemnost, bez nalepené skutečné poštovní známky (známka může být pouze namalovaná)

Soví poštovní schránka

I.  OBECNÁ  USTANOVENÍ  SOUTĚŽE 

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Právnická osoba může být zastoupena fyzickou osobou nebo fyzická osoba může být zastoupena právnickou osobou z oblasti školství nebo vzdělávacího zařízení. Není-li v podrobných pravidlech soutěže uvedeno jinak, fyzickou osobou je myšlena osoba starší 15 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.
   
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže nebo souvisejících sociálních sítích.
   
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo neuchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat. Žádné kvalifikační požadavky organizátor nestanovuje.
   
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
   
 5. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook, Instagram ani s žádným třetím subjektem jako jsou obecní úřady, školy, školky, zájmové spolky a tyto společnosti za jejich průběh nijak nezodpovídají. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku, Instagramu či jinému třetímu subjektu. Pokud by tomu bylo jinak, Organizátor na tuto skutečnost upozorní v podrobných pravidlech konkrétní soutěže.

II.  OSOBNOSTNÍ  PRÁVA  A  OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní zadání nebo případně vložením písemnosti s odpovědí do sovou střežené poštovní schránky, mailu či webového formuláře organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje, kterými mohou být jméno, příjmení, internetové ID, Facebookové / Instagramové jméno, doručovací adresu, e-mail a případně věk, je-li vyžadován podle charakteru soutěže, ve své reklamní a marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů těchto databází za účelem nabízení a oslovování v oblasti osvěty, produktu a služeb.
   
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §  11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora: VYSTOPOVAT.CZ, z.s., Moskevská 369/25, 101 00  Praha 10-Vršovice. 

III.  MECHANISMUS  SOUTĚŽE

 1. Pro všechny soutěže platí tyto všeobecné podmínky, které jsou dále rozšířeny o podrobné pravidla konkrétní soutěže (dále jen "mechanismus"). Mechanismus každé jednotlivé soutěže je uveden v podrobných pravidlech umístěných v podsekci "Ze soutěže do soutěže" vždy pod příslušným názvem soutěže.
   
 2. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
   
 3. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře, v písemnostech vložených do soví poštovní schránky, e-mailu v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
   
 4. Je zakázáno používat automatických systémů (tzv. robotů). Při podezření na účast za použití obdobného systému budou taková přihlášení ze soutěže vyřazena a v rámci výsledků k nim nebude přihlíženo. Stejně tak nebude přihlíženo k duplicitě či jiné manipulaci.
   
 5. U soutěží, jejichž součástí je kreativní prvek, splnění dovednostních úkolů, jsou výherci vybráni komisí nebo rozhoduje hlasování sledujících / fanoušků, nebude-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak. Výhru získává ten účastník, který získá nejvyšší počet hlasů. V ostatních případech se výherci určují losováním provedeným organizátorem v odstavci 3 tohoto článku.

IV.  VÝHRY  A  JEJICH  PŘEDÁNÍ

 1. Výhry v soutěži a jejich počet jsou uvedeny v pravidlech konkrétní soutěže případně na informační stránce soutěže či u vyhlášení soutěže.
   
 2. Každý výherce bude informován o výhře na Facebookových / Instagramových stránkách @VlciHalirCZ /@VlciHalir, případně na webových stránkách www.VlciHalir.cz nebo prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.
   
 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, nebo budou zaslány na běžnou doručovací adresu v České republice, kterou výherce za tímto účelem sdělí. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud výherce nesdělí takovou adresu, je povinen si výhru vyzvednout na svoje náklady v místě určeném organizátorem do 60 dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, jinak výhra propadá.
   
 4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.


Tato pravidla budou uveřejněna po celou dobu pořádaní soutěží organizátorem v sekci
"Ze soutěže do soutěže" - všeobecné podmínky, link
: https://vlcihalir.cz/souteze
 

Mechanismus konkrétní soutěže (upřesnění pravidel) je umístěn v podsekci
"Ze soutěže do soutěže" vždy pod příslušným názvem soutěže.

Ke stažení v PDF
 


 
 

ANKETY,  KVÍZY  A  JINÉ  AKCE

Všeobecné podmínky se vztahují také na zveřejňované ankety, kvízy a jiné akce o ceny posuzované podle spotřebitelských soutěží, tj. akce, u kterých z rozhodování nelze vyloučit prvek náhody (losování) či neznámé okolnosti.

Netýká se kreativních a znalostních anket, kvízů a soutěží.
 

Ochrana osobních údajů ZDE